18 jaar en ouder

Als jongeren 18 jaar worden, verandert er veel. Dat geldt zeker ook voor pleegkinderen.

Financiële regelingen zijn vaak ingewikkeld en aanvraagprocedures kosten veel tijd. Het is belangrijk om dat goed voor te bereiden en al met elkaar om de tafel te gaan zitten als een pleegkind 16 jaar wordt. Nieuw is dat per 1 juli 2018 standaard pleegzorg tot 21 jaar ingezet kan worden. Dit geldt voor alle vormen van pleegzorg.

Veelgestelde vragen

Hulp van Vitree voor 18 plussers

Ook na hun 18e verjaardag hebben sommige pleegkinderen behoefte aan ondersteuning en begeleiding. Pleegzorg kan standaard tot 21 jaar worden ingezet. Gemeenten zorgen er standaard voor dat pleegzorg na het 18e jaar van het pleegkind doorloopt. Tenzij het pleegkind heeft aangegeven geen gebruik meer te willen maken van pleegzorg.

Pleegkinderen kunnen tot hun 23e een beroep doen op voortgezette jeugdhulp. Deze is altijd vrijwillig. De gemeente beslist over voortgezette jeugdhulp. De pleegzorgbegeleider en/of (gezins)voogd kunnen hierbij helpen.

Pleegzorgvergoeding
Zolang er sprake is van voortgezette hulp voor een pleegkind, zorgt de pleegzorgorganisatie voor begeleiding van pleegouders en jongere en een pleegvergoeding voor de pleegouders.

De hulp eindigt wanneer er geen hulpvraag meer is, wanneer het pleegkind geen hulp meer wil of als de jongere 23 jaar wordt.

Toch extra hulp en inmiddels 18 jaar?
Denkt je pleegkind in eerste instantie dat hij zich prima kan redden en blijkt er toch een hulpvraag te ontstaan? Het eerste half jaar nadat de jongere 18 is geworden, kan hij alsnog hervatting van jeugdhulp aanvragen

Verlengde pleegzorg en woonplaatsbeginsel

Verlengde pleegzorg is mogelijk voor pleegkinderen van 21 tot 23 jaar. De gemeente is verantwoordelijk  voor de betaling van pleegzorg. Als een pleegkind verlengde jeugdhulp krijgt, wordt het woonadres van jullie pleegkind bepalend voor welke gemeente financieel verantwoordelijk wordt.

Als een pleegkind (18 plus) bij jullie in huis woont, is dat de gemeente van het woonplaatsbeginsel.

Aanvragen studiekosten

Voor alle studerende meerderjarigen geldt dat zij minimaal drie maanden voor hun 18e verjaardag studiefinanciering of tegemoetkoming scholieren moeten aanvragen. De formulieren zijn verkrijgbaar:

Studiefinanciering aanvragen

Jouw pleegkind kan de volgende bijdragen aanvragen:

  • Studiefinanciering (alleen voor voortgezet onderwijs, mbo, vavo)
  • Aanvullende beurs
  • Eventuele lening

Problemen bij aanvraag studiefinanciering

Voor een aanvullende beurs moet het formulier ‘Opgave Oudergegevens’ worden meegestuurd. Hierin wordt gevraagd naar de financiële situatie van de ouders. Pleegkinderen beschikken echter niet altijd over de financiële gegevens van hun ouders. Het pleegkind kan dan verzoeken het inkomen van de biologische ouders rechtstreeks op te vragen bij de Belastingdienst of het inkomen van de biologische ouders buiten beschouwing te laten.

Wanneer het inkomen buiten beschouwing wordt gelaten, dan is het een wettelijke vereiste dat het pleegkind met het verzoek een Verklaring Onafhankelijke Instantie t.b.v. regeling studiefinanciering ‘weigerachtige ouders’ verstuurt. Voorheen werd dit de hardheidsclausule genoemd.

Vitree wordt gezien als een onafhankelijke instantie en dus kan een pleegzorgbegeleider een dergelijke verklaring opstellen. Ook kan het aan een medewerker van Jeugdbescherming of school gevraagd worden.

Meer informatie is te vinden op de website www.duo.nl of is aan te vragen via telefoonnummer 050 – 5997755.

Tegemoetkoming studiekosten

Deze tegemoetkoming is lager dan de uitkering studiefinanciering en is bestemd voor scholieren die een opleiding volgen in het voortgezet onderwijs of volwassenen onderwijs. De tegemoetkoming bestaat uit een basistoelage en een tegemoetkoming in de directe studiekosten. De laatste is afhankelijk van het inkomen van de ouders. Als een pleegkind niet beschikt over de financiële gegevens van de biologische ouders, gelden dezelfde regels als voor studiefinanciering.

Handige websites

Kijk eens op:

Zoek tussen onze verhalen, nieuwsberichten en meer!