Rechten en plichten

Je vindt hier antwoorden op veelgestelde vragen over de rechten en plichten die je als pleegouder hebt.

Staat het antwoord op jouw vraag er niet bij? Neem dan contact op met je pleegzorgbegeleider. Zij helpen je graag verder!

Veelgestelde vragen

Wat doet een pleegzorgbegeleider en wat is de rol van de (gezins)voogd?

Over het algemeen volgt een (gezins)voogd het pleegkind en onderhoudt hij/zij het contact met de biologische ouders. De pleegzorgbegeleider ondersteunt vooral de pleegouders, bijvoorbeeld bij de dagelijkse opvoeding van het pleegkind, bij praktische vragen over regelingen en bij oudercontact. Wanneer belangrijke beslissingen over het pleegkind moeten worden genomen, is de (gezins)voogd eindverantwoordelijk. Hij/zij kan een (gezins)voogdijplan of jeugdreclasseringsplan echter pas vaststellen als hierover overleg met de pleegouders heeft plaatsgevonden.

Hoe worden (persoonlijke) gegevens bewaard en mag ik het dossier inzien?

Je persoonlijke gegevens worden verzameld en bewaard in een persoonlijk dossier. Je hebt recht op inzage in deze dossiergegevens. Je mag het dossier van jouw pleegkind niet inzien. Dat is wettelijk zo geregeld.

Pleegouders hebben recht op die informatie over een pleegkind die zij nodig hebben om de opvoeding en verzorging van het pleegkind op zich te kunnen nemen. Zo mogelijk voorafgaand aan de plaatsing, en zo nodig zonder toestemming. Hieronder valt onder andere informatie over de gezondheid, zoals trauma’s en allergieën en bijvoorbeeld ook informatie over de samenstelling van het gezin van herkomst. Het idee hierachter is dat pleegouders zo het gedrag van het pleegkind beter kunnen begrijpen en kunnen aansluiten bij zijn of haar behoeften.

Vitree moet pleegouders in ieder geval informeren over:

  1. identificerende gegevens van de jeugdige (naam, adres, woonplaats, geboortedatum en geslacht);
  2. de achtergrond van de jeugdige;
  3. de reden van uithuisplaatsing;
  4. de medische gegevens van de jeugdige;
  5. gegevens omtrent de dagbesteding van de jeugdige.
Hoe werkt een bijplaatsing van een pleegkind?

Als een pleeggezin aangeeft open te staan voor een bijplaatsing van een pleegkind, bespreekt de pleegzorgbegeleider alle aspecten die van belang zijn bij een bijplaatsing. Want wanneer is een bijplaatsing verstandig? Waarmee moet het pleeggezin rekening houden? En, kies je juist voor een jonger of een ouder pleegkind?

Naast de leeftijd spelen ook de karaktereigenschappen van het kind een rol; het ene kind is rustig en past zich makkelijk aan, het andere kind is meer gericht op spanning en sensatie of is heel nieuwsgierig naar de wereld om zich heen, waarbij het de afspraken wel eens vergeet. Als het pleegkind uit een onveilige thuissituatie komt dan vraagt de opvoeding extra aandacht.

Al deze zaken hebben invloed op elkaar en op de leden van het pleeggezin. Alle gezinsleden worden bij de afwegingen betrokken. Een bijplaatsing is dus altijd maatwerk!

Moet ik ons pleegkind inschrijven bij de gemeente (Gemeentelijke basisadministratie)?

Wanneer een pleegkind bij jullie komt wonen, dient dit binnen vijf dagen worden doorgegeven aan de gemeente.

Vanuit de gecertificeerde instelling wordt aan de gemeente een kennisgeving van de verhuizing gestuurd. Naar aanleiding daarvan ontvangen jullie een verhuisformulier dat teruggestuurd moet worden. De dag waarop de aangifte is ontvangen, geldt als datum van verhuizing.

Als het adres geheim moet blijven voor de biologische ouders van het pleegkind kan een verzoek tot geheimhouding worden ingediend. Het formulier geheimhouding kan bij de meeste gemeenten via de website worden aangevraagd.

Moet een pleegkind een eigen kamer krijgen?

Een eigen kamer voor een pleegkind is geen vereiste. Het is wel verstandig als ieder kind in jullie gezin een eigen plekje heeft waar hij of zij zich even kan terugtrekken.

Als een pleegkind een kamer moet delen, kan wellicht de kamer zo worden ingedeeld dat ieder een aparte ruimte krijgt.

Wanneer kan ik pleegzorgverlof krijgen?

Bij langdurende plaatsingen kun je  in aanmerking komen voor pleegzorgverlof. Deeltijd- en crisispleegouders kunnen geen gebruik maken van dit verlof. Voorwaarde voor pleegzorgverlof is daarbij dat een pleegkind op het adres van de pleegouder staat ingeschreven.

Pleegzorgverlof vraag je aan bij je werkgever. Je doet dit minimaal 3 weken voordat je het verlof wilt opnemen. Je kunt het verlof opnemen vanaf 4 weken voordat het kind in je gezin komt. Het verlof duurt uiterlijk tot en met 22 weken na de komst van het kind.

Je kunt het verlof op 2 manieren opnemen:

  • maximaal 4 weken aaneengesloten binnen 26 weken;
  • verspreid over 26 weken.

Bij je aanvraag laat je je werkgever weten hoe je het verlof wilt opnemen. Een werkgever mag in principe niet weigeren om het verlof verspreid op te nemen. Dit mag alleen als het bedrijf hierdoor ernstig in de problemen komt.

Heb je een uitkering? Dan neem je de 4 weken verlof in een aaneengesloten periode op.

Moet ik zelf een school regelen voor ons pleegkind?

Je kunt, in overleg met de pleegzorgbegeleider, een school voor het pleegkind regelen. Bijvoorbeeld de school waar de eigen kinderen ook al zitten. Scholen en kinderdagverblijven hebben, over het algemeen, extra plekken voor dit soort situaties.

Hoe wordt een bezoekregeling tussen pleegkind en ouders geregeld?

Contact hebben met je ouders, is het recht van elk kind. Om zo goed mogelijk te bekijken wat voor het kind een passende bezoekregeling is, gebruiken we bij Vitree de CHOP.

‘CHOP’ is een afkorting voor Checklist Oudercontacten in de Pleegzorg. De CHOP is een hulpmiddel om te bekijken welke omgang voor het pleegkind goed zou zijn. Hierbij wordt ook gekeken naar de wensen en mogelijkheden van de ouders en de pleegouders. Het belang van het kind moet echter altijd voorop staan. Door de CHOP te gebruiken is het advies voor de omgang meer objectief. Het advies is dan goed onderbouwd: we maken gebruik van de meest recente (wetenschappelijke) kennis. We kijken naar wat we uit ervaring weten dat goed is voor kinderen van een bepaalde leeftijd, in een bepaalde situatie.

Voor pleegkinderen is het belangrijk om op zo ontspannen mogelijke wijze contact te hebben met hun ouders, waaraan ze altijd verbonden blijven. Het is voor hen heel belangrijk dat hun ouders en pleegouders met elkaar samenwerken en elkaar respecteren. Een slecht contact kan de ontwikkeling van een pleegkind belemmeren en ook een goede relatie met pleegouders in de weg staan. Vooral voor jonge kinderen is de (emotionele) steun van hun pleegouders tijdens de bezoeken het allerbelangrijkste.

We moeten met z’n allen streven naar een zo ontspannen en natuurlijk mogelijk contact tussen ouder en kind met soepele overgangsmomenten. In de ideale situatie betekent dit dat de frequentie en duur van de bezoeken naar de behoefte van het pleegkind zijn ingevuld, het contact plaatsvindt in het pleeggezin of in het gezin van oorsprong en er geen professionele begeleiding van de bezoeken nodig is. Een goede omgang, is ook een haalbare omgang. Overeenstemming over de bezoekregeling is daarom belangrijk.

Zoek tussen onze verhalen, nieuwsberichten en meer!