De Schemagerichte Benadering

emotionele basisbehoeften Schemagerichte Benadering

icoon schemagerichte benadering

Schemagerichte benadering

Bij Triade Vitree staat een zo gewoon en thuis mogelijk leven centraal. Veilig opgroeien, samen met de ouders en de jeugdige beslissen over passende hulp op basis van een zorgvuldig analyse, en tot groei en bloei kunnen komen is uitgangspunt. Om dit te bereiken, werken we met de overkoepelde zorgvisie ‘de Schemagerichte Benadering.’

In deze benadering staan 5 (emotionele) basisbehoeften centraal; veiligheid, eigen ik, zelfexpressie, reële grenzen en spel en spontaniteit. Door vanuit deze benadering te werken krijgt het gezin en omgeving meer invloed en grip op het eigen unieke leven en leert men hierdoor de eigen (emotionele) basisbehoeften te vervullen. De methodieken en interventies die Triade Vitree in kan zetten zijn aan deze 5 basisbehoeften verbonden.

icoon infant mental health

Infant Mental Health

Op het gebied van 0 tot 6-jarigen en hun ouders zijn onze medewerkers specifiek geschoold vanuit de Infant Mental Health gedachte. Bij Triade Vitree kijken wij vanuit een brede, systemische blik en multidisciplinaire benadering naar de ontwikkeling van het kind in het gezin.

Meerdere invalshoeken (biologisch, cognitief, communicatief, motorisch, sociaal-emotioneel en omgeving) komen samen, waarbij de ouder-kind relatie centraal staat, en om kinderen en jonge ouders een zo kansrijk mogelijke start te geven.

icoon Samen werken aan veiligheid

Samen werken aan veiligheid

Zodra er zorgen zijn over veiligheid werken we samen met het gezin, omgeving en professionals d.m.v. een raamwerk. Op deze manier bieden wij een kader om de kennis van alle betrokkenen met elkaar te verbinden, samen oplossingen te bedenken, een plan te maken en dit uit te voeren.

icoon Gezinsgericht werken wonen en behandelen

Gezinsgericht werken, wonen en behandelen

Hulp wordt bij voorkeur in de thuissituatie geboden. Indien er (tijdelijke) opvang nodig is, is dit bij voorkeur in een gezinsgerichte vorm. Er wordt gewerkt met de richtlijnen van het Nederlands Jeugdinstituut (NJI) en het Landelijke Kenniscentrum ( LKC LVB) waarbij samen met ouders beslissen over passende het hulp uitgangspunt is. Er wordt een integratief behandelprogramma geboden op basis van de hulpvraag van ouders/ verzorgers en jeugdige waarbij de (verklarende) analyse en 5 basisbehoeften vetrekpunten zijn.

icoon Omgevingsgericht werken

Omgevingsgericht werken

We kijken samen met het gezin en de jeugdige wie wat (nog meer) voor het gezin kan betekenen. Dit doen wij door middel van de krachten van de jeugdige, familie, netwerk, school, vrije tijd en vrienden in beeld te brengen.

Diagnostiek en therapie

Soms is er meer onderzoek nodig om te kijken wat er precies aan de hand is. Dat kan handelingsgerichte diagnostiek of psychodiagnostiek zijn.

Met handelingsgerichte diagnostiek wordt doelgericht, en in samenwerking met alle betrokkenen (gezin, school en evt. betrokken hulpverlening) onderzocht wat er van invloed kan zijn op het gedrag van de jeugdige en wat er nodig is om zich verder te ontwikkelen.

Psychodiagnostisch onderzoek kan worden ingezet als een jeugdige vastloopt in zijn/haar leven, maar niet precies duidelijk is waardoor dat komt. Op basis van deze uitkomsten kunnen soms verschillende vormen van therapie ingezet worden.

icoon Pedagogisch basisklimaat

Pedagogisch basisklimaat

Alle jeugdigen moeten veilig en gezond op kunnen groeien. Om de jeugdige optimale kansen te geven is een sterke basis nodig. Een opvoed- en opgroeiomgeving waarin alle opvoeders / verzorgers samenwerken, elkaar aanvullen en versterken. Van ouders, verzorgers, hulpverleners tot het gehele netwerk er omheen. Het versterken van de basis bevordert het gewone opgroeien, ontwikkelen en opvoeden.

Onze diagnostiek, therapieën, methodieken en interventies

Diagnostiek
 • Handelingsgerichte diagnostiek
 • Psychodiagnostiek
 • Systeemdiagnostisch onderzoek (SDO)
Therapie
 • Systeemtherapie
 • Cognitieve gedragstherapie
 • EMDR
 • Schematherapie
 • Speltherapie
 • PMT – Psychomotorische therapie
 • Vaktherapeutische systeemtherapie
 • Beeldende therapie
Methodieken
 • Ambulante spoedhulp
 • Samen werken aan veiligheid
 • VHT/VIB Video Interactie Begeleiding en VIB-G(gehechtheid)
 • Taxatiegesprekken
 • Gezincentraal
 • LACCS
Interventie
 • Gezin centraal
 • IPT Intensieve Pedagogische Thuisondersteuning
 • Volledig Pakket Thuis
 • Thuisondersteuning
 • Ouderschapsbemiddeling en Kindercoaching
 • Begeleide omgang
 • AMBIANCE
 • MIG
 • Watch Wait Wonder
 • Kijk ik speel
 • 5 gesprekken model

Zoek tussen onze verhalen, nieuwsberichten en meer!