Hulp voor gescheiden ouders

Locatie: Flevoland IJsselland
Duur: 3 tot 6 maanden
Een scheiding heeft een grote impact op alle gezinsleden en de omgeving. Soms verloopt een scheiding moeilijk, met conflicten en strijd. Wanneer communiceren en samenwerken niet lukt, kan er een stressvolle situatie ontstaan die invloed heeft op de ontwikkeling van de jeugdige. De afdeling Complexe Scheidingen kan dan helpen.
Meer informatie?
hulp als thuis wonen niet meer kan

Complexe Scheidingen

Hulpverleners van Triade Vitree die een opleiding tot ouderschapsbemiddelaar hebben gevolgd gaan met ouders een traject in. Zij hanteren standaard de methodiek ‘Ouderschap Blijft’. Daarnaast wordt gewerkt met de SCHIP-methodiek. De gemiddelde doorlooptijd van een traject is 6 tot 9 maanden.

De gesprekken vinden plaats op een van onze locaties, zo mogelijk in eigen gemeente. Ook kan dit deels online. Onze hulp bestaat uit gesprekken op vrijwillige basis. Ze zijn echter niet vrijblijvend. De voortgang en het resultaat van de hulp wordt vaak teruggekoppeld aan de aanmelder, zoals een rechtbank of gezinsvoogd. Wij volgen hierin de Meldcode van het NJI.

De hulpverlener luistert naar het verhaal van beide ouders en stelt samen met ouders het kind centraal. Wanneer het niet anders kan, is het mogelijk dat we separaat met jullie als ex-partners praten.

Intake

Onze hulp start met een intake. Medewerkers gaan met de betrokkenen in gesprek over wat wij denken dat passende hulp is. De intake kan, afhankelijk van de hulpvraag, gevolgd worden door een interview met de betrokkenen over de voorbije relatie.

Het brede aanbod van de afdeling complexe scheidingen ziet er als volgt uit:

Oudercoaching

Samen met een oudercoach kijken we naar de impact van de scheiding op jou en het kind. Na dit kortdurende en individuele traject stellen we een vervolgadvies op.

Voor ouders waarbij het conflict hoog opgelopen is, is onmiddellijk starten met bemiddeling vaak niet de beste optie. De spanningen zijn te hoog om (direct) samen om tafel te gaan. Hierdoor komen constructief overleg en gedeelde besluitvorming over het ouderschapsplan (en eventuele financiële zaken die geregeld moeten worden) niet van de grond. Er zijn verschillende gedragstherapeutische interventies, gericht op emotieregulatie en probleemoplossende vaardigheden, die kunnen helpen om deze ouders klaar te stomen voor bemiddeling, zodat het een grotere kans van slagen heeft. Doelen van de oudercoaching zijn:

  • De ouder heeft inzicht in en erkent de impact van de (echt)scheiding op zichzelf.
  • De ouder begrijpt de invloed van een (complexe) scheiding op het kind(eren).
  • Bekend is welk vervolgtraject binnen de ouderschapsbemiddeling nodig is. Indien noodzakelijk worden ouders (extern) verwezen.

Ouderschap blijft

Een hulpverlener begeleidt jou en de ex-partner naar een verbeterde communicatie en samenwerking. Als het nodig is, stellen we samen een ouderschapsplan op. We werken volgens de module Ouderschap Blijft. Meer informatie: https://www.ouderschapblijft.nl/.

SCHIP

De SCHIP-aanpak is bedoeld om (ex) partners weer met elkaar te verbinden zodat ze daarna in staat zijn om samen te kunnen optrekken in hun gezamenlijk ouderschap. Die verbinding is met de scheiding verbroken. Er moet een nieuwe connectie gemaakt worden met elkaar, vooral vanwege de kinderen. Meer informatie: https://www.schipaanpak.nl/

Parallel Solo-Ouderschap (PSO)

PSO is individuele oudertherapie aan één van beide ouders. Wanneer voor beide ouders dergelijk traject aangewezen is, gebeurt dit door verschillende hulpverleners. De focus van PSO is de ouder-kind relatie.
Binnen deze visie van PSO wordt niet gewerkt aan het verbeteren van de relatie tussen de ouders. Er wordt evenmin (rechtstreeks) ingezet op het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.
Binnen PSO wordt gewerkt vanuit de cirkel van invloed. In een (conflict)scheiding trachten ouders nog vaak de andere ouder te veranderen, te overtuigen. In de context van conflict leidt dit echter tot escalaties, met meer frustraties en spanningen tot gevolg.
Er wordt met de ouder gezocht naar waar deze wèl invloed op heeft. De focus van het PSO is het versterken van de ouder identiteit , zodat deze ouder opnieuw steviger kan staan in diens ouderschap, ook al blijft de situatie gespannen en conflictueus, met steeds het kind in beeld. De ouder wordt geleerd de spiraal van actie-reactie te doorbreken en zelf terug opvoedingskeuzes te kunnen maken vanuit de eigen waarden en normen. Lees hier meer over PSO.

Kindercoach

Voor kinderen van gescheiden ouders is het belangrijk dat zij gehoord worden. Kinderbegeleiding maakt deel uit van ‘Hulp voor gescheiden ouders’. Belangrijke informatie uit de gesprekken wordt met ouders besproken, mogelijk met het kind erbij, zodat het bestaande contact kan verbeteren. Ook kan de kindercoach psycho-educatie geven aan de ouders op maat voor het kind zodat er een specifiek contact ontstaat die passend is bij de ontwikkeling van het kind.

Hoe werkt het?

Aanmeldingen voor ‘Hulp voor gescheiden ouders’ lopen altijd via de gemeente. De gemeente meldt bij Triade Vitree aan, dat kunnen ouders niet rechtstreeks doen. We proberen de hulp zoveel als mogelijk in de buurt van het gezin te organiseren.

Doel

Het kind is in staat beter met de scheiding van hun zijn of haar ouders om te gaan. Het kind kan zijn wensen aan zijn ouders aangeven. Het kind krijgt direct of indirect een stem en een plek binnen de hulpverlening. Kinderen worden op deze wijze serieus genomen, waarbij uiteindelijk ouders verantwoordelijk blijven voor de besluiten.

Zoek tussen onze verhalen, nieuwsberichten en meer!