Infant Mental Health: IMH in jeugdhulp

Triade Vitree helpt hele jonge kinderen (0-6 jaar) en hun gezinnen vanuit de behandeling Infant Mental Health (IMH). In deze aanpak staat de relatie tussen het jonge kind en de ouder(s) centraal. Een goede relatie draagt bij aan de lichamelijke en emotionele gezondheid van een kind waardoor het kind zich kan ontwikkelen en beschermd is tegen moeilijkheden in het leven. Hier is een nauwe aansluiting met de schemagerichte benadering waarin de basisbehoeften een belangrijke plek hebben.
infant mental health

Oorzaken

Een kind kan goed groeien en zich goed ontwikkelen in een veilige en gevoelvolle relatie met naasten waarin hij zich hecht en zich veilig verbonden voelt.
Soms gaat het opbouwen van een veilige relatie en een goede interactie tussen ouder en kind niet vanzelf. Dit kan verstoord raken door verschillende oorzaken. De oorzaken kunnen te maken hebben met kindfactoren, maar ook bij de ouders die een ingewikkeld verleden hebben. Vanuit de IMH visie wordt gekeken naar deze factoren en welk effect deze op de onderlinge relatie hebben om vervolgens dit te verbeteren.

Aanpak Infant Mental Health

Onze hulp is gericht op het vergroten en versterken van krachten en mogelijkheden van de gezinsleden en het netwerk. De hulp is intensief waar dat nodig is en licht waar mogelijk. We sluiten aan bij de hulpvraag van het gezin met jonge kinderen. Dat kan gaan over bijvoorbeeld zorgen over de ontwikkeling van het kind of zorgen over de relatie en interactie met het kind.

Andere factoren rondom kind

Binnen de IMH kijken we ook naar andere factoren die belangrijk zijn voor een kind. Denk aan erfelijkheid, omgeving, familie- culturele- en etnische invloeden. Wanneer we kinderen en hun ouders ondersteunen, kijken we daarom ook naar sociaal isolement, armoede, werkloosheid en relaties met andere gezinsreden. We bieden daarin zo nodig praktische hulp, waardoor er ruimte ontstaat om naar de ontwikkeling van het kind te kijken. Waar nodig, werken we daarin samen met andere zorgaanbieders.

Basisbehoeften

De vervullen van de basisbehoeften vanuit de schemagerichte benadering hebben een centrale plek binnen onze hulp. Infant Mental Health sluit hierbij naadloos aan. Ieder mens wordt geboren met de natuurlijke neiging om vijf basisbehoeften te laten vervullen:

  • Veilig verbonden: veilige hechting aan anderen binnen een breder geheel
  • Eigen ik: autonomie, competentie en identiteitsgevoel
  • Zelfexpressie: de vrijheid om uitdrukking te geven aan gerechtvaardigde behoeften en emoties
  • Spontaniteit en spel: speels mogen zijn en spel mogen beoefenen
  • Reële grenzen: realistische beperkingen en zelfbeheersing

In het uitoefenen van IMH, met onder andere de focus op een veilige hechting, de interactie tussen ouder en kind en de ouder-kindrelatie in de vroege levensjaren, wordt in een vroeg stadium bijgedragen aan het verwezenlijken van deze basisbehoeften van het kind door de ouders.

Behandeling op maat

Onze behandelingen zijn op maat waarbij video interventies vaak onderdeel zijn van de behandeling. We richten ons op de interactie en relatie tussen ouder en kind. Wanneer het nodig is, vindt er nadere diagnostiek plaats. Behandeling kan thuis of op locatie plaatsvinden.

Resultaat met Infant Mental Health

Er is een veilig en stabiel opvoedklimaat gecreëerd waarin bijgedragen wordt aan de basisbehoeften van het kind. De opvoedvaardigheden en draagkracht van ouders zijn vergroot.

Ouders zijn in staat een veilige hechting vorm te geven door gevoelig te zijn voor de signalen van hun kindje en in staat om hier goed op te reageren. De onderlinge relaties zijn verbeterd.

Er is een veilige, stimulerende omgeving gecreëerd waarin het kind tot maximale ontplooiing kan komen. De zorg voor het kind is goed vormgegeven om goed aan te sluiten bij de ontwikkelbehoeften en kansen. De competenties van ouders zijn vergroot, de eigen kracht van het gezin is gestimuleerd, zodat zij (daar waar mogelijk is) zoveel mogelijk op eigen kracht verder kunnen.

 

Gerichte Interventies binnen een IMH behandeling

AMBIANCE, Atypical Maternal Behavior Instrument for Assessment and Classification

AMBIANCE is een observatievragenlijst om de kwaliteit van ouderlijk gedrag te beoordelen tijdens interacties van ouders met hun baby en kind. Het richt zich op abnormale ouderlijk gedrag geassocieerd met gedesorganiseerde gehechtheid in de kinderschoenen.

MIG, Modified Interaction Guidance

Dit is een videofeedback interventie voor jonge kinderen (0 – 6 jaar) met gehechtheidsproblematiek en met ouders die een onverwerkt traumatisch verleden hebben. Het versterkt  adequaat, sensitief oudergedrag en vermindert anderzijds het verstoorde affectieve gedrag van ouders.

Watch Wait Wonder

Het wordt ingezet wanneer ouders en kinderen voelen dat ze elkaar niet meer begrijpen er problemen zijn in de relatie tussen ouder en kind zoals als ouders allerlei boos gedrag bij hun kind of scheidingangst waarnemen en niet meer weten hoe ze dit moeten doorbreken. Het bevordert het mentaliserend vermogen van ouders. Het kan het beste ingezet worden bij kinderen vanaf ongeveer 9 maanden oud. De therapeut is aanwezig in de kamer en bespreekt de sessies na.

“Kijk Ik Speel!”

Kijk Ik Speel!’ is een eenvoudige manier voor ouders om hun baby of kindje te helpen. Door op elkaar af te stemmen, te ontspannen en speels te zijn kunnen baby’s en kinderen gezond en veilig opgroeien. Het is ook goed voor ouders; samen spelen betekent samen groeien. Het kan helpen bij zelfvertrouwen en de communicatie. En naarmate het spel verder ontwikkelt, kunnen ouders hun kind beter leren kennen en meer te weten komen over de interesses, ervaringen en eventuele zorgen die het kind heeft. Wanneer er sprake is van stress of zorgen in het gezin, kunnen sommige baby’s en jonge kinderen extra hulp nodig hebben om duidelijk te maken wat ze willen. Het kind heeft baat bij regelmatige speelroutines waarbij het de exclusieve aandacht van de ouder krijgt. Vertrouwen hebben dat volwassenen hun gevoelens accepteren en geïnteresseerd zijn in hun gedachten, helpt kinderen van alle leeftijden om zich op hun gemak en veilig te voelen.

5 gesprekken model

Dit model is gebasseerd op het Under Five Counseling Model van de Tavistock Clinic in Londen. Het gaat om maximaal 5 gesprekken met ouders en kind samen waarbij ouders een vraag of zorg om hun kind hebben. Hierin wordt eerst de problematiek verkend en vervolgens behandeld. Na 5 gesprekken kan worden afgesloten, overgegaan op verdere behandeling of kan worden gekozen voor een diagnostiek traject.

 

Zoek tussen onze verhalen, nieuwsberichten en meer!